Bolagsordning


Bolagsordning för Hybricon Bus Systems AB (publ), org nr 556936-2196, antagen på extra bolagsstämma den 16 februari 2015.


§ 1  Firma

Bolagets firma är Hybricon Bus Systems AB (publ).

 

§ 2  Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Umeå kommun.

 

§ 3  Verksamhet

Bolaget ska bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av system för eldrivna kollektivtransportsystem med elbussar med tillhörande infrastruktur samt därmed förenlig verksamhet.

 

§ 4  Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

 

§ 5  Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 stycken och högst 20 000 000 stycken.

 

§ 6  Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem styrelseledamöter med högst fem styrelsesuppleanter.

 

§ 7  Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med eller utan suppleant.

 

§ 8  Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.  För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

 

§ 9  Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om följande.
  a - Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  b - Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c - Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter.
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
 10. Val till styrelsen och av revisor.
 11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

 

§ 10  Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

 

§ 11  Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Latest news

Contact

Published den 1 juni 2015 14:00
IR & Media contacts
Johan Suup CEO Phone +46 (0)70 533 37 06 Dennis N Jensen CFO P... Read more

Media download

Published den 21 maj 2015 00:00
Media download
These pictures are of not suitable for print . To gain access to high resolution images , please contact us via this link!

New project in Umeå

Published den 12 februari 2014 14:00
Hybricon in media
Åtta elbussar och två laddstationer – Umeå kommun satsar på eltrafik som kommer att vara i drift till vintern 2014/15. Read more

Innovation price to Hybricon motor supplier

Published den 15 januari 2014 12:00
Hybricon in media
German industrial company Ziehl-Abegg has won the prestigious award “Hidden Champions” awarded by the German television station n-tv. Ziehl-Abegg deli... Read more

Phone

+46 (0)90 77 09 00

Share us


© 2017 Hybricon Bus System AB
VAT no. 556936219601