BOLAGSSTYRNING

Lagstiftning och bolagstyrning

Bolagets verksamhet är baserad på aktiebolagslagen, årsredovisningslagen samt andra relevanta lagar och regelverk.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Bolagets högsta beslutande organ och det forum där aktieägarna kan utöva inflytande över Bolaget. Varje aktieägare har rätt att delta och utöva rösträtt för sina aktier vid bolagsstämman. En aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utöva sin rätt genom ett ombud.

Årsstämman skall hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Årsstämmans uppgifter regleras i aktiebolagslagen. Genom omröstning på årsstämman beslutas bland annat om styrelsens sammansättning, förändringar i bolagsordningen samt andra förekommande ärenden. Bolagets aktier är av ett och samma slag.

Beslut som fattas på årsstämman fattas i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser kring majoritetens storlek.

Styrelsen och revisorerna liksom representanter från bolagsledningen är normalt närvarande för att kunna besvara frågor.

Styrelsens ansvarsområden

Styrelsen ansvarar för Bolagets organisation och förvaltning i enlighet med den svenska aktiebolagslagen och utser verkställande direktör. Styrelsen sammanträder minst fem gånger årligen.

Styrelsens arbetsformer

Den 12:e maj 2021 antog styrelsen en reviderad arbetsordning för styrelsen och instruktioner för verkställande direktör.

Styrelsens arbetsordning anger bland annat styrelseledamöternas uppgifter, vilka ärenden som skall behandlas och föreskrifter för styrelsemötenas genomförande. På Bolagets styrelsemöten behandlas bland annat ett antal fasta punkter som föreligger vid respektive styrelsemöte, exempelvis godkännande av protokoll från föregående möte, genomgång av affärsläge samt ekonomisk rapportering.

Därutöver behandlas frågor såsom, och i förekommande fall, årsbokslut, delårsrapporter, budget, likviditet och finansiering samt övergripande frågor  som strategi och omvärldsanalys.