Fullständigt underlag till extra stämma

Publicerad Thursday, March 12, 2020 10:23
Senaste nytt

Hybricon Bus System AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Hybricon Bus System AB (publ)

Aktieägarna i Hybricon Bus System AB (publ), org.nr 556936-2196, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 27 mars 2020 kl. 11.00 i Bolagets lokaler på Strömvägen 4, 901 32 Umeå.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 23 mars 2020 vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("VPC") förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 24 mars 2020.

Anmälan ska ske genom mail till ir@hybricon.se eller per telefon: 090-77 09 00. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltare registrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 23 mars 2020 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 23 mars 2020.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.hybricon.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Bolagsordning
7. Bemyndigande
8. Ordförande avslutade stämman

Angående punk 6
Aktieägaren Fredrik Jonsson, som representerar cirka 0.7 procent av kapitalet och 0.7 procent av rösterna i Bolaget, föreslår att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning innebärande följande ändringar.

 

Nuvarande lydelse:

Ny lydelse:

§ 1 Firma Bolagets firma är Hybricon Bus System AB (publ).

§ 1 Företagsnamn Bolagets företagsnamn är Hybricon Bus System AB (publ).

§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 4 600 000 kronor och högst 18 400 000 kronor.

§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 4 590 000 kronor och högst 18 360 000 kronor.

§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 80 000 000 stycken och högst 320 000 000 stycken

§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 153 000 000 stycken och högst 612 000 000 stycken.

§ 9 Ärenden på årsstämman På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

 1. 1. Val av ordförande.
 2. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. 5. Godkännande av dagordning.
 6. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. 7. Beslut om följande.

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

 1. 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter.
 2. 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
 3. 10. Val till styrelsen och av revisor.
 4. 11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 9 Ärenden på årsstämman På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

 1. 1. Val av ordförande.
 2. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. 5. Godkännande av dagordning.
 6. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. 7. Beslut om följande.

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

 1. 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 2. 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
 3. 10. Val till styrelsen och av revisor.
 4. 11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Avstämningsförbehåll Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 11 Avstämningsförbehåll Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Angående punkt 7
Aktieägaren Fredrik Jonsson, som representerar cirka 0.7 procent av kapitalet och 0.7 procent av rösterna i Bolaget, föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall i huvudsak vara aktiens marknadsvärde i anslutning till respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsutrymme för att stärka bolagets finansiella ställning samt utgöra förvärvsvaluta i samband med eventuella företagsförvärv, som bolaget kan komma att genomföra.

Övrigt
Fullständigt beslutsunderlag och övriga handlingar kommer att hållas tillgängligt hos bolaget på adressen Strömvägen 4, 901 32 Umeå och på dess hemsida, www.hybricon.se, senast två veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

För ytterligare information:
Johan Suup, VD, tel +46 (0)70 533 37 06, e-post: johan.suup@hybricon.se eller
Erik Albinsson, Ekonomichef, +46 (0)70 492 78 33, e-post: cfo@hybricon.se

www.hybricon.se

Om Hybricon Bus Systems AB
Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging® elbussar, samt därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

 

Bilaga 1

 

BOLAGSORDNING för Hybricon Bus System AB (publ)

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Hybricon Bus System AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Umeå kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av system för eldrivna kollektivtransportsystem med elbussar med tillhörande infrastruktur samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 4 590 000 kronor och högst 18 360 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 153 000 000 stycken och högst 612 000 000 stycken

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst sex styrelseledamöter.

§ 7 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med eller utan suppleant.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9 Ärenden på årsstämman

 

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

7. Beslut om följande.

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.

10. Val till styrelsen och av revisor.

11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 11. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

 

Antagen vid extra bolagsstämma den 27 mars 2020

 

 

 

Bilaga 2

Förslag till beslut

Bemyndigande

Aktieägaren Fredrik Jonsson föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall i huvudsak vara aktiens marknadsvärde i anslutning till respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsutrymme för att stärka bolagets finansiella ställning samt utgöra förvärvsvaluta i samband med eventuella företagsförvärv, som bolaget kan komma att genomföra.

Senaste nytt

Fullständigt underlag till extra stämma

Publicerad Thursday, March 12, 2020 10:23
Senaste nytt
Hybricon Bus System AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Hybricon Bus System AB (publ) Aktieägarna i Hybricon Bus System AB (publ), org.nr 556936-... Läs mer

Fullmaktsformulär

Publicerad Tuesday, February 25, 2020 10:19
Medianedladdning
Klicka på länken för att öppna formuläret. http://www.hybricon.se/files/user/dokument/Fullmaktsformul%C3%A4r.pdf

Prohearings VD intervju

Publicerad Monday, December 03, 2018 10:29
Videopresentationer
https://youtu.be/08Mnf6pmah4

 

Telefon

090-770 900
 

Dela vår sida


© 2020 Hybricon Bus System AB
Orgnr. 556936-2196
Information om cookies