Bolagsstyrning

 

Lagstiftning och bolagstyrning

Bolagets verksamhet är baserad på aktiebolagslagen, årsredovisningslagen samt andra relevanta lagar och regelverk. Bolaget uppfyller svensk kod för bolagsstyrning.

 

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Bolagets högsta beslutande organ och det forum där aktieägarna kan utöva inflytande över Bolaget. Varje aktieägare har rätt att delta och utöva rösträtt för sina aktier vid bolagsstämman. En aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utöva sin rätt genom ett ombud.

 

Årsstämman skall hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Årsstämmans uppgifter regleras i aktiebolagslagen. Genom omröstning på årsstämman beslutas bland annat om styrelsens sammansättning, förändringar i bolagsordningen samt andra förekommande ärenden. Bolagets aktier är av ett och samma slag.

 

Beslut som fattas på årsstämman fattas i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser kring majoritetens storlek.

 

Styrelsen och revisorerna liksom representanter från bolagsledningen är normalt närvarande för att kunna besvara frågor.

 

Styrelsens ansvarsområden

Styrelsen ansvarar för Bolagets organisation och förvaltning i enlighet med den svenska aktiebolagslagen och utser verkställande direktör. Styrelsen sammanträder minst fem gånger årligen.

 

Styrelsens arbetsformer

Den 4:e juni 2019 antog styrelsen en reviderad arbetsordning för styrelsen och instruktioner för verkställande direktör.

 

Styrelsens arbetsordning anger bland annat styrelseledamöternas uppgifter, vilka ärenden som skall behandlas och föreskrifter för styrelsemötenas genomförande. På Bolagets styrelsemöten behandlas bland annat ett antal fasta punkter som föreligger vid respektive styrelsemöte, exempelvis godkännande av protokoll från föregående möte, genomgång av affärsläge samt ekonomisk rapportering.

 

Därutöver behandlas frågor såsom, och i förekommande fall, årsbokslut, delårsrapporter, budget, likviditet och finansiering samt övergripande frågor  som strategi och omvärldsanalys.

 

Senaste nytt

Fullständigt underlag till extra stämma

Publicerad Thursday, March 12, 2020 10:23
Senaste nytt
Hybricon Bus System AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Hybricon Bus System AB (publ) Aktieägarna i Hybricon Bus System AB (publ), org.nr 556936-... Läs mer

Fullmaktsformulär

Publicerad Tuesday, February 25, 2020 10:19
Medianedladdning
Klicka på länken för att öppna formuläret. http://www.hybricon.se/files/user/dokument/Fullmaktsformul%C3%A4r.pdf

Prohearings VD intervju

Publicerad Monday, December 03, 2018 10:29
Videopresentationer
https://youtu.be/08Mnf6pmah4

 

Telefon

090-770 900
 

Dela vår sida


© 2020 Hybricon Bus System AB
Orgnr. 556936-2196
Information om cookies